Slēdzot darījumus jebkurā darbības jomā, arvien biežāk parādās jautājumi par piemērojamajiem likumiem, to atrunāšanu līgumā un strīdu risināšanu, vadoties pēc pušu vienošanās. Ja, nodibinot līgumsaistības, kāda no pusēm pārvalda darījuma juridiskās nianses vai pieaicina kvalificētu speciālistu, tad satraukumam nav būtiska pamata, taču, ja kāda no pusēm nav pārliecināta, vai izprot darījuma juridiskās sekas, ir ieteicams iepazīties ar piemērojamo likumu un darījuma paredzamajām sekām.

Līgumsaistības

Līgumsaistības ir saistības, kuras uzņemas divi līguma slēdzēji – fiziskas vai juridiskas personas, kuras ir tiesīgas slēgt līgumus.

Civillikuma 1511.pantā noteikts, ka līgums plašākā nozīmē ir ikkatra vairāku personu savstarpēja vienošanās par kādu tiesisku attiecību nodibināšanu, pārgrozīšanu vai izbeigšanu. Līgums šaurākā, šeit pieņemtā nozīmē ir vairāku personu savstarpējs ar vienošanos pamatots gribas izteikums, kura mērķis ir nodibināt saistību tiesību.

Ja abi līguma slēdzēji ir vienojušies par konkrētiem darījuma nosacījumiem, kas iekļauti līgumā, tad tie ir saistoši abām pusēm.