Darījumos ar juridiskām personām ierasts, ka pilnvarotie pārstāvji ir valdes locekļi, kas arī ir paraksttiesīgās personas. Taču nereti līgumos kā paraksttiesīgā persona un pilnvarotais pārstāvis tiek minēts “prokūrists”. Kas ir prokūrists? Kā kļūt par prokūristu, un kāds līgums jāslēdz? Kuros gadījumos iecelt prokūristu, nevis valdes locekli? Kādas tiesības, pienākumi un atbildība ir prokūristam?