2023.gada 12.janvārī Eiropas Savienības Tiesa (EST) pasludināja spriedumu apvienotajās lietās C-702/20 un C-17/21, kurās bija iesaistīti Latvijas uzņēmēji, elektroenerģijas ražotāji, kas ražošanu veic hidroelektrostacijās, izmantojot atjaunojamos elektroresursus, – sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) "DOBELES HES" un SIA "GM", kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Finanšu ministrija un Ekonomikas ministrija. Paanalizēsim šajā spriedumā paustās atziņas!

Latvijas Republikas Senāts ir lūdzis EST sniegt prejudiciālu nolēmumu, jo, izskatot pieteicēju pieteikumus pret valsti nacionālajā līmenī, sašaubījās par pareizu Eiropas Savienības (ES) tiesību normu interpretāciju daļā, kas vispārīgi aizliedz dalībvalstīm piešķirt atbalstu, kas varētu kropļot vai kavēt konkurenci un ietekmēt tirdzniecību starp dalībvalstīm. Pamata lieta bija ierosināta Administratīvajā apgabaltiesā, pamatojoties uz pieteicēju pieteikumiem par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar kuru tiktu atlīdzināti mantiskie zaudējumi, kas veidojas no nesaņemtajiem maksājumiem par elektroenerģijas pārdošanu publiskajam tirgotājam par paaugstinātu cenu.