Vai valdes loceklis sev piederošā sabiedrībā var strādāt bez atlīdzības un darba līguma? Kādu apgrozījumu sasniedzot, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA) vai akciju sabiedrībai (AS) būtu jāsāk maksāt nodokļi par valdes locekli? Šādi un vēl citi jautājumi var rasties saistībā ar valdes locekļa nodarbinātību.

Bez atlīdzības un darba līguma

Komerclikuma (KL) 221.-224.panta regulējums ietver valdes locekļu iecelšanas kārtību, to tiesību un pilnvarojumu apjomu attiecībā uz SIA, savukārt KL 301.-311.pants regulē šo pašu jautājumu attiecībā uz AS. Konceptuāli KL normas neparedz sabiedrībām obligātu pienākumu valdes loceklim noteikt atlīdzību par paveikto darbu un noslēgt darba līgumu. Šādu tēzi jau iepriekš ir apstiprinājis Augstākās tiesas Senāts 2013.gada 11.septembra rīcības sēdes lēmumā lietā SKA–832/2013.

KL 221.panta 8.daļa un 308.panta 1.daļa paredz valdes locekļiem tiesības uz atlīdzību. Minētā panta interpretāciju ir veikusi Augstākā tiesa 2020.gada 29.oktobra spriedumā lietā SKC-288/2020, nosakot, ka saskaņā ar Komerclikuma 221.panta astoto daļu komercsabiedrības valdes loceklim ir tiesības, nevis pienākums, saņemt atlīdzību. Līdz ar to valdes loceklis var veikt pienākumus arī bez atlīdzības, tomēr tas neatcels sabiedrības pienākumu maksāt nodokļus par valdes locekli.