Noslēdzot pirkuma līgumu, puses paļaujas, ka tiks nodrošināta pienācīga saistību izpilde atbilstoši līgumam. Proti, pārdevējam ir pienākums piegādāt līguma noteikumiem atbilstošas preces, savukārt pircējam – pienākums samaksāt pielīgto atlīdzību. Ja kāda no pusēm neizpilda līgumā paredzētās saistības, otra puse var izmantot likumā un līgumā paredzētos līdzekļus pārkāpuma un tā seku novēršanai. Kā tiek veikta zaudējumu atlīdzināšana gadījumos, kad līgumslēdzēji reģistrēti Latvijā, un kā – ja ārvalstīs?

Izlasot šo rakstu, uzzināsi:

  • Kādi normatīvie akti regulē pirkuma līguma noslēgšanu starp preču pārdevēju un pircēju Latvijā, ko tie nosaka un ko katra no pusēm var darīt, ja pārkāpts līgums
  • Kas tiek uzskatīts par neatbilstoši piegādātu preci un kādi pienākumi ir pircējam, bet kādi pārdevējam
  • Kā defektīvas preces piegādāšanu un līdzīgus strīdus vērtē tiesā
  • Kas regulē starptautiskos darījumus un kas jāievēro, slēdzot pirkuma līgumus ar ārvalstu komersantiem