Komunikācija e-pastos, e-adresēs, apmainoties ar elektroniski nosūtītiem dokumentiem, ir ērta un ātra, tomēr arvien sastopamies ar jautājumiem, kad un kā var izmantot e-dokumentus, kādam parakstam jābūt, lai tas būtu izmantojams kā pierādījums tiesvedībā? Un vai tiešām e-dokuments ir tikai tāds dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, vai arī e-pasta sarakste var tikt uzskatīta par e-dokumentu?

Kas ir e-dokuments?

Elektroniskie dokumenti ir jebkuri elektroniski radīti, uzglabāti, nosūtīti vai saņemti dati, kas nodrošina iespēju tos izmantot kādas darbības veikšanai, tiesību īstenošanai un aizsardzībai. Ar e-dokumentu ir saprotams saturs, kuru glabā elektroniskā formātā, īpaši teksta, skaņas, vizuāls vai audiovizuāls ieraksts. Tas ir kā datu kopums, kas var tikt radīts, saglabāts un pārvietots atšķirīgos veidos, ievērojot noteiktu, izsekojamu informācijas pārnešanas secību, lai to būtu iespējams izmantot tiesas procesā kā pierādījumu, un to spētu pārbaudīt trešā persona. 

Vērtējot e-dokumentu, ievērojami trīs būtiski elementi:

  • pierādījumu integritāte (pierādījumu cieša saistība, nedalāmība, veselums),
  • pierādījumu drošība un
  • elektroniska dokumenta oriģināls (metadati, proti, "dati par datiem", informācija, kas apraksta kādu citu datu kopumu, satur informāciju par noteiktu saturu un tā atrašanās vietu, fiksēšanu).

Izvērtējot e-dokumentus, kas iesniegti kā pierādījumi lietā, tiesai jānovērtē un jāsniedz atbilde uz jautājumu, vai ir konstatējama saikne starp personu ar e-dokumentu kā tā radītāju, ja tas tiek saistīts ar personu.

Augstākā tiesa judikatūrā ir iekļāvusi lēmumu, kurā ir noteikts, ka elektroniskais paraksts nodrošina tikai parakstītāja identifikāciju. Tāpat ir izteikts secinājums, ka valsts akceptē personas iespējamo identifikāciju ar e-pasta adresi kā personas identifikācijas apliecinājumu. Tas ir ņemams vērā, analizējot un novērtējot tiesā konkrētajā lietā iesniegtos elektroniskos pierādījumus. Fiziskas personas var tik identificētas pēc droša elektroniskā paraksta un arī e-pasta adreses, kā arī pēc citiem elektroniskiem rīkiem, kas ir nodoti personas rīcībā, bet kam ar elektronisko parakstu ir samērā nosacīta līdzība. Ievērojot jauno tehnoloģiju attīstību, visi viedtālruņi u.c. elektroniskās ierīces pamatā tiek piesaistītas pie noteiktas e-pasta adreses. Lai varētu veikt dažādas darbības – iegādāties aplikācijas, piekļūt sociāliem tīkliem vai e-vidē izvietotiem veikaliem, saņemt noteiktus pakalpojumus, sazināties elektroniski ar valsts institūcijām un iestādēm, nepieciešama e-pasta adrese.

________________________________________________________________________

Jāpārliecinās, vai persona, kura parakstījusi dokumentus, ir juridiskas personas paraksttiesīga persona

________________________________________________________________________

E-pasta sarakste

Elektroniskais pasts jeb e-pasts ir viens no e-dokumentiem, kas var tikt izmantots kā pierādījums tiesā. Tiesu praksē ir pieņemtas atziņas, ka komercdarījumos nozīme piešķirama komercdarbībai raksturīgajai ātrajai civiltiesiskajai apritei. Līdz ar to nepastāv šaubas, ka telefoniska vai elektroniska saziņa mūsdienās ir bieži izmantots saziņas veids un to izmanto arī tiesvedībā, neskatoties uz komercnoslēpuma un fizisko personu datu aizsardzības nepieciešamību.

Šī saziņa tiesu praksē tiek pieskaitīta rakstveida pierādījumiem. E-pasta adrese tiek sasaistīta (identificēta) ar konkrētu personu. Konkrēta e-pasta lietošana notiek ar konkrētas personas līdzdalību. Gadījumā, ja tiesas procesā tiek izmantots arguments, ka persona nav rakstījusi un sūtījusi konkrēto e-pastu, tad pierādīšanas pienākums ir tai personai, kura to apgalvo.

Tiesiski iegūtiem, fiksētiem, pārnestiem, pavairotiem elektroniskiem pierādījumiem, kas tiek iesniegti tiesā, ir jābūt identificējamiem un pārbaudāmiem. Ja to nav iespējams izdarīt un pierādījumu iesniedzējs par to nav parūpējies, tiesas darbības pierādījumu vērtēšanas procesā un lēmuma pieņemšanā tiek apgrūtinātas.

Tiesu praksē, izvērtējot e-pasta sarakstes kā pierādījumu, ir nepieciešams apliecināt adresāta un esošās sarakstes ticamību, proti, pievenojot konkrētos pierādījumus. Nereti nav iespējams identificēt e-pasta sūtītāju vai pierādīt tā nosūtīšanas faktu vai iesniegtās e-pasta sarakstes satura pareizību. Ja paredzams, ka starp pusēm varētu rasties strīds par iesniegtās e-pasta sarakstes autentiskumu, pusei, kas vēlas paļauties uz konkrēto saraksti, ieteicams to iesniegt tiesā elektroniski oriģinālajā formātā, proti, pievienot kā atsevišķu failu, nemainot e-pasta formātu un saglabājot visas tā īpašības, piemēram, e-pasta saraksti no programmas "Microsoft Outlook", saglabājot ".msg" formātā. Jāņem vērā, ka šādā formātā iesniegta e-pasta sarakste neizslēdz iespēju otrai pusei celt iebildumus par tās autentiskumu, tomēr šādā gadījumā pusei, kas iesniegusi pierādījumu, ir lielākas izredzes pārliecināt tiesu par dokumenta ticamības pakāpi, e-pasta nosūtīšanas un saņemšanas laiku.

Tāpat pirms darījuma noslēgšanas ir ieteicams līgumā rakstveidā atrunāt savstarpējo komunikāciju, norādot, ka pamata saziņa notiks, piemēram, rakstveidā (e-pastos), norādot konkrētus adresātus, caur kuriem notiks saziņa. Jākomunicē, izmantojot tikai to e-pasta adresi, kas ir norādīta līgumā kā saziņas adrese, ne to, kas norādīta līgumā rekvizītu sadaļā. Ir gadījumi, kad, piemēram, persona lūdz sūtīt rēķinus vai citu informāciju uz citu e-pasta adresi. Lai nodrošinatos, ka strīdus gadījumā puse neceļ iebildumus, sakot, ka šī adrese nav atrunāta līgumā, ieteicams būtu šo e-pastu ar norādi par turpmāku sūtīšanu saglabāt un pievienot partnera failam, kā arī, sūtot dokumentus uz norādīto jauno e-pasta adresi, pievienot zināšanai (CC:) līgumā norādīto e-pasta adresi. Тā uzņēmums pasargās sevi no liekas skaidrošanās, kura e-pasta adrese tad izmantojama saziņā ar partneri.

Elektroniski parakstīts dokuments

Jebkurš e-dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts. Pie šādiem apstākļiem vērtēšana ir attiecināma kā uz e-dokumentiem, kuri ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, tā arī uz tiem elektroniskajiem pierādījumiem, kuri ir pievienoti lietas materiāliem un kurus tiesa ir atzinusi par pieļaujamiem un attiecināmiem. Tie var nebūt parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Pamatnoteikums – e-dokumentam jābūt ticamam un pie nepieciešamības arī pārbaudāmam. Lai vispusīgi un objektīvi varētu novērtēt e-dokumentu iespējamo izmantošanu konkrētās lietas izskatīšanā, sākotnēji ir izvērtējami galvenie priekšnoteikumi e-dokumentu un "dokumentu" radīšanā, uzglabāšanā, vākšanā un apstrādāšanā.

Elektroniskais paraksts ir elektroniski dati, kas pievienoti e-dokumentam vai loģiski saistīti ar šo dokumentu, nodrošina e-dokumenta autentiskumu un apstiprina parakstītāja identitāti. Praksē vairs nerada šaubas elektroniski parakstīts dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Tas atbilst tradicionālajai "dokumenta" izpratnei kā atbilstoši noformēts rakstveida apliecinājums un ir kļuvis pierasts līdzās papīra formā noformētam dokumentam. Arī tiesu praksē ir norādīts, ka elektroniskais paraksts nodrošina tikai parakstītāja identifikāciju.

________________________________________________________________________

Tiesu praksē novērots, ka e-pasta sarakste nereti ir viens no izšķirošajiem pierādījumiem strīda izšķiršanā

________________________________________________________________________

Tomēr pirms drošas līgumu parakstīšanas elektroniski, izmantojot elektronisko parakstu, jāpārliecinās, vai partnera parakstītais līguma eksemplārs atbilst pušu saskaņotajam saturam. Dažkārt puses var veikt labojumus un par to neinformēt otru pusi, un, nepārliecinoties par līguma saturu, vēlāk ir grūti pierādīt, ka tas neatbilst tam, par ko puses vienojušās, sevišķi, ja no abām pusēm šāds līgums būs elektroniski parakstīts. Tāpat jāpārliecinās, vai persona, kura parakstījusi dokumentus, ir juridiskas personas paraksttiesīga persona. Saskaņā ar Civillikuma 1405.pantu, lai darījumam būtu tiesisks spēks, ir vajadzīgs, lai tā dalībniekiem būtu tiesībspēja un rīcībspēja šā darījuma noslēgšanai, pretējā gadījumā darījums nav spēkā.

Kādam jābūt e-dokumentam?

Iesniedzamajiem e-dokumentiem tiesā atbilstoši vispārīgajam principam ir jābūt:

  • attiecināmiem,
  • pieļaujamiem un
  • ticamiem.

Ja konstatēts trūkums kādā no minetajām īpašībām, ar konkrēto e-dokumentu nevar pamatot faktus, kam ir nozīme lietas izspriešanā.

E-dokuments uzskatāms par attiecināmu, ja ziņas, ko tas satur, tieši vai netieši pamato lietā pierādāmos apstākļus, citu pierādījumu ticamību vai aplamību, kā arī to izmantošanas iespējamību. E-dokuments uzskatāms par pieļaujamu, ja tas iegūts likumā noteiktajā kārtībā no tajā paredzētiem avotiem.  Savukārt e-dokumentu ticamība ir tajos iekļauto ziņu patiesuma konstatēšanas pakāpe jeb konkrētā e-dokumenta kā pierādījuma atbilstība lietas faktiskajiem apstākļiem un objektīvajai realitātei.

Kā nodrošināt e-dokumenta autentiskumu?

Kā jau tika minēts, e-dokumenta autentiskumu var pierādīt, iesniedzot tā oriģinālu vai iespēju iepazīties ar oriģinālu, kā arī parakstot dokumentus ar drošu elektronisko parakstu, kas ļauj identificēt parakstītāju, tādā veidā sasaistot konkrētos dokumentus ar strīda faktiskajiem apstākļiem.

Papildus tiesu praksē ir gadījumi, kad pierādījumu noformēšanā piesaista zvērinātu tiesu izpildītāju. Proti, puse, kas vēlas iesniegt tiesā, piemēram, e-pasta saraksti, var vērsties pie zvērināta tiesu izpildītāja un lūgt tam sagatavot aktu par fakta konstatāciju. Zvērinātam tiesu izpildītājam tiek uzrādīta ierīce (piemēram, dators, viedtālrunis) ar konkrēto puses e-pastu, un tas fiksē e-pasta sūtītāju, adresātu, laiku, datumu, kā arī e-pasta sarakstes saturu. Strīda gadījumā e-pasta sarakstes iesniegšana ar tās metadatiem vai zvērināta tiesu izpildītāja sagatavotu aktu palīdz tiesai objektīvāk un precīzāk novērtēt iesniegto pušu e-saraksti mijiedarbībā ar citiem lietā konstatētajiem apstākļiem. Tiesu praksē ir novērots, ka e-pasta sarakste nereti ir viens no izšķirošajiem pierādījumiem strīda izšķiršanā.

Līgumi e-vidē jāslēdz droši, paredzot visus riskus! Jāpārliecinās par darījuma līguma sastāvdaļām, paraksttiesīgām personām, e-pasta un e-adreses korektiem adresātiem!