Informācijas tehnoloģijas (IT) kļuvušas par mūsu dzīves neatņemamu sastāvdaļu, kuru attīstības temps aizvien palielinās. Tam seko arī saistīto risku pieaugums. Gan uzņēmumu, gan institūciju veiksmīga procesu norise kļūst tieši atkarīga no IT sistēmām, un katrai organizācijai ir jāapzinās spēcīgas IT kontroles vides nepieciešamība. Vai par to jārūpējas tikai IT jomas speciālistiem? Vai tomēr tā ir katra darbinieka atbildība? Kas ir IT kontroles? Kā ikvienam uzņēmuma darbiniekam iesaistīties, lai nodrošinātu datu drošību un efektīvu biznesa darbību digitālajā laikmetā?

IT kontroļu nozīme

IT kontroles ir procedūras un pasākumi, kas tiek ieviesti, lai novērstu riskus un nodrošinātu, ka IT sistēmas darbojas pareizi un droši. To mērķis ir aizsargāt datus no nesankcionētām piekļuvēm, novērst datu un informācijas noplūdes un hakeru uzbrukumus un saglabāt uzņēmuma kritisko informāciju. Kontroles ieviešana nodrošina arī uzņēmuma darbības nepārtrauktību, kas ir būtiski, jo IT sistēmu traucējumi var radīt ievērojamus zaudējumus. Piemēram, ja tiks veikts veiksmīgs uzbrukums uzņēmuma maksājumu sistēmām, paralizējot to darbu, klienti nevarēs saņemt pakalpojumu un veikt apmaksu, kas rezultēsies ieņēmumu zaudējumos un var ietekmēt uzņēmuma reputāciju.

IT kontroles un to pārvaldīšana ir visas organizācijas kopējā atbildība – arī katra darbinieka atbildība individuāli. Uzņēmumam jāiegulda resursi darbinieku zināšanu pilnveidošanā, kā arī uzraudzībā, lai gūtu pārliecību par organizācijas spējām novērst ar IT saistītos riskus.

IT kontroļu veidi

IT kontroles ir daudzveidīgas un pielāgojamas uzņēmuma lielumam, nozarei un darbības veidam. Lai veiksmīgi ieviestu kontroles, svarīgi saprast dažādu kontroļu mērķus un to piemērošanas jomu. Būtiskāko kontroļu piemēri:

  • Piekļuves kontroles. Caur tām tiek pārvaldīta piekļuve uzņēmuma datiem un IT sistēmām. Ieviešot dažādus lietotāju autentifikācijas veidus un autorizācijas līmeņus, kā arī definējot atšķirīgus lietotāju tiesību apjomus saskaņā ar darbinieka amata pilnvarojumu, tiek nodrošināta pārvaldība. Kontroles galvenais mērķis ir novērst neautorizētu piekļuvi datiem.

Piemēram, uzņēmums izmanto dažādas piekļuves kontroles metodes  – lietotāju vārdi un paroles, biometriskā autentifikācija vai divu faktoru autentifikācija (2FA). Papildus tam, darbiniekiem atkarībā no viņu amata un nepieciešamības piekļūt noteiktām datu kategorijām tiek piešķirti dažādi autorizācijas līmeņi.

Parasti uzņēmumos ir ieviestas stingras procedūras, kas regulē piekļuves tiesību piešķiršanu un noņemšanu darbinieka attiecību pārtraukšanas gadījumā vai mainot amatu uzņēmuma ietvaros. Kā vienkāršākais piemērs ir atbilstošas sadaļas izveide apgaitas lapās, kurā IT departamenta pārstāvji atzīmē, ka pieejas tiesības ir noņemtas vai piešķirtas. Uzņēmumam ieteicams veidot skaidras pieejas tiesību grupas dažādiem līmeņiem, piemēram, rediģēšanai, apskatei, konkrētu darbību veikšanai. Piekļuves tiesību piešķiršanu noteiktam amatam nevis katram darbiniekam atsevišķi, tādejādi nodrošinot vieglāku pieejas tiesību pārskatīšanu un caurspīdīgumu.

  • Datu aizsardzības kontroles. To mērķis ir nodrošināt sensitīvo datu uzglabāšanu drošā un neatbilstošiem lietotājiem nepieejamā veidā. Šī kontrole paredz datu šifrēšanu un dublēšanu, precīzi definētus un arī testētus atjaunošanas plānus. Uzņēmumam vēlams izstrādāt arī datu glabāšanas politiku, kurā detalizēti aprakstītas visas pielietotās kontroles.
  • Sistēmu drošības kontroles. To mērķis ir aizsargāt IT infrastruktūru no ārējiem apdraudējumiem, tāpēc tiek ieviesti un uzturēti sistēmu ugunsmūri, antivīrusu programmas un citas sistēmas, kas nodrošina organizāciju pret nesankcionētu ielaušanos.

Piemēram, uzņēmums ir ieviesis ugunsmūrus, kas kontrolē un monitorē datu plūsmu starp tīkla segmentiem. Turklāt uzņēmums regulāri atjaunina un uztur antivīrusu programmas un citus drošības risinājumus, lai aizsargātu savu IT infrastruktūru no vīrusiem vai citiem ārējiem apdraudējumiem.

_______________________________________________________________________

IT kontroles un to pārvaldīšana ir visas organizācijas kopējā atbildība – arī katra darbinieka atbildība individuāli

_______________________________________________________________________

Vēl teorijā un praksē tiek izdalītas arī incidentu pārvaldības, konta pārvaldības, tīkla drošības un citas kontroles. IT kontroles var būt ļoti daudzveidīgas – atkarībā no uzņēmuma vajadzībām, nozares un darbības veida.

Kontroļu mērķis ir nodrošināt, ka uzņēmums darbojas droši un efektīvi, aizsargājot savus datus un IT infrastruktūru no apdraudējumiem.

Pieejamas ikvienam uzņēmumam

Sākotnēji IT kontroles un to ieviešana organizācijā var šķist sarežģīta un nelieliem uzņēmumiem finansiāli neiespējama. Tomēr tā nav – šobrīd pieejams plašs klāsts IT kontroļu izveides instrumentu neatkarīgi no uzņēmuma tehniskā brieduma līmeņa. Organizācijām pieejami IT kontroles rīki, kas ir ērti, intuitīvi, un to lietošana uzsākama bez ievērojamām darbinieku apmācībām. Šie rīki bieži nodrošina automatizētus procesus, kas vienkāršo IT kontroļu ieviešanu un preventīvi novērš cilvēku radītās kļūdas. Daži kontroles rīku piemēri – “ServiceNow”, “NinjaOne”, “Genuity”, “Freshworks”.

Visu līmeņu vadītājiem un uzņēmuma darbiniekiem ir svarīgi izprast IT kontroļu nozīmi un ietekmi savlaicīgā risku novēršanā un uzņēmuma darbības stabilitātes nodrošināšanā. Lai panāktu vienotu izpratni, organizācijai ir jāiegulda gan finanšu, gan laika resursi apmācību un izglītojošo pasākumu organizēšanā. Turklāt nav nepieciešams meklēt šīs jomas profesionāļus ārpus uzņēmuma. Ja rodas jautājumi par drošību vai citiem IT aspektiem – tos var uzdot un mācīties no saviem IT ekspertiem!

Ir pieejami arī daudzi apmācību resursi – kursi, vebināri un semināri –, kas palīdzēs iegūt nepieciešamās zināšanas un prasmes, tādējādi veicinot stabilu un drošu organizācijas IT vidi.

Nākotnes izaicinājumi

IT tehnoloģijas attīstās strauji, un arī drošības apdraudējumi kļūst sarežģītāki. Tādēļ nepieciešams pastāvīgi atjaunināt IT kontroles un pielāgot tās jaunajām risku situācijām. Līdz ar datu apjoma pieaugumu un jaunu tehnoloģiju ieviešanu, arī IT kontroles būs jāpielāgo jaunajiem apstākļiem.

_______________________________________________________________________

Šobrīd pieejams plašs klāsts IT kontroļu izveides instrumentu neatkarīgi no uzņēmuma tehniskā brieduma līmeņa

_______________________________________________________________________

Tikpat nozīmīgi kā ieviest IT kontroles, ir arī uzraudzīt un pārbaudīt to darbību un efektivitāti, kā arī lemt par nepieciešamajiem uzlabojumiem. Izmantojot ērtus rīkus un nodrošinot atbilstošu apmācību, organizācijas var efektīvi ieviest IT kontroles un saglabāt drošu un nepārtrauktu darbību.

Lai gan IT kontroles var būt sarežģīta tēma, īpaši tiem, kas nav pieredzējuši IT speciālisti, ar pareizu pieeju un zināšanām var būtiski uzlabot digitālās drošības prasmes. Svarīgi atcerēties, ka digitālajā laikmetā IT kontroles ir būtisks solis, lai nodrošinātu uzņēmuma stabilitāti un ilgtspējīgu izaugsmi.