Dokumentāri precīza darba tiesisko attiecību nodibināšana un uzturēšana ir pamats darbinieka un darba devēja veiksmīgai un ilgstošai sadarbībai. Taču nekas nav mūžīgs, tostarp darba tiesiskās attiecības. Ja kāda no pusēm vēlas izbeigt noslēgto darba līgumu, tam jānotiek speciālās tiesību normas – Darba likuma (DL) – noteiktajā kārtībā, termiņā un dokumentārajā noformējumā. Kādi ir darbinieka un darba devēja pienākumi un tiesības, izbeidzot darba līgumu pārbaudes laikā?

Lai darbinieks vai darba devējs varētu uzteikt darba līgumu ar pamatojumu “pārbaudes sekas”, jāiestājas diviem nosacījumiem:

  • noslēgtajā darba līgumā jābūt nolīgtam pārbaudes laikam;
  • pārbaudes laika termiņš uzteikuma izsniegšanas brīdi nav beidzies.

Papildus šiem nosacījumiem jāievēro DL 46.panta 1.daļas nosacījums, ka pārbaudes laiku var noteikt, noslēdzot darba līgumu.

Pārbaudes laika noteikšanas iniciatori

Darba līguma noslēgšana rakstveidā ir darba devēja pienākums, tāpēc no darba devēja tiek sagaidīts, ka tieši viņš sagatavos darba līguma projektu. Tāpat arī likumā norādītais iemesls pārbaudes laika noteikšanai – lai noskaidrotu, vai darbinieks atbilst viņam uzticētā darba veikšanai – vedina izdarīt secinājumu, ka pārbaudes laika noteikšanā ieinteresētā puse ir darba devējs.

Tomēr nevaru piekrist vispārpieņemtajai domai, ka darbinieks nav ieinteresēts pārbaudes laika nosacījuma iekļaušanai darba līgumā. Praksē tās nav biežas situācijas, tomēr ir gadījumi, kad pats darbinieks vēlas, lai pārbaudes laiks būtu norādīts darba līgumā. Tas saistīts ar darbinieka tiesībām uzteikt darba līgumu pārbaudes laikā un izbeigt darba tiesiskās attiecības īsā termiņā. Protams, darbinieka iniciatīva darba līgumā iekļaut pārbaudes laiku saistībā ar likumā norādīto iemeslu rada neizpratni – kā tad darbinieks var būt ieinteresēts viņa atbilstības izvērtēšanai? Darbinieks var būt pārliecināts par savu kvalifikāciju, prasmēm, spējām, taču viņš nevar paredzēt darba devēja prasības. Darbiniekam var būt nepieņemami kādi uzņēmumā pastāvoši nosacījumi, kas var būt pamats vēlmei pēc iespējas ātrāk izbeigt darba tiesiskās attiecības. Līdz ar to – iniciators pārbaudes laika noteikšanai var būt abas darba līguma slēdzējpuses.