Daudzos uzņēmumos īpaši aktualizējies jautājums par biznesa nepārtrauktību. Arī viena no pasaules vadošajām apdrošināšanas kompānijām “Allianz Global Corporate & Specialty” aptaujājusi vairākus tūkstošus risku pārvaldības ekspertu, lai noskaidrotu šāgada galvenos riskus uzņēmējiem, – likumsakarīgi, ka šogad par būtiskāko risku tiek uzskatīta pandēmija. Labā ziņa – pret biznesa pārtraukšanas risku arī šobrīd ir iespējams apdrošināties.

Ko var un ko nevar apdrošināt?

Latvijā un pasaulē arvien biežāk uzņēmēji savam sirdsmieram izvēlas biznesa pārtraukuma apdrošināšanu. Tā ir uzņēmuma fiksēto izdevumu, mainīgo izmaksu un negūtās peļņas atlīdzināšana līdz īpašuma, darbības atjaunošanai. Jau pieminētajā “Allianz” pētījuma aptaujās uzņēmēji minējuši šādus būtiskus riskus:

  • pandēmijas uzliesmojumi un to izraisītās sekas, piemēram, darbaspēka veselības apdraudējums, pārvietošanās ierobežojumi, – norādījuši 59% aptaujāto;
  • kiberincidenti, piemēram, informācijas tehnoloģiju kļūmes, datu pārkāpumi, – 46%;
  • dabas katastrofas, piemēram, vētra, plūdi, zemestrīce, ugunsgrēks, – 31%;
  • uguns un sprādziena risks, – 16%.

Biznesa nepārtrauktību ir būtiski izvērtēt kontekstā ar katru risku – īpašums, iekārtu salūšana, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kā trešās puses zaudējumi, kiberincidenti, veselības apdrošināšana Covid-19 kontekstā –, izprotot katra uzņēmuma saimnieciskās darbības procesus, tā pamata biznesa ienākumu ģenerētāju un iespējamo risku iestāšanos. 

Nereti uzņēmumi kļūdaini domā: ja, piemēram, tas nodarbojas ar ražošanu, tad, apdrošinot telpas, iekārtas, kur tiek ražota produkcija, kā arī transportu, ar ko produkcija tiek piegādāta, biznesa pārtraukuma risks ir nosegts. Taču jāsaprot, ka ar iepriekš minētajiem apdrošinātajiem riskiem var nebūt pietiekami, jo tiks segti sākotnējie zaudējumi, kas nodarīti īpašumam, iekārtām un transportam, bet izrietošie finansiālie zaudējumi, kas radīsies no tā, ka jāapstādina ražotne, lai atjaunotu īpašumu vai iekārtas, netiks segti.

Īpaši jāvērš uzmanība uz biznesa pārtraukuma apdrošināšanu kā vides ilgtspējas faktoru. Ar labākās prakses uzņēmuma risku pārvaldību – uzņēmējdarbības apdrošināšanu – var rūpēties par ilgtspēju.