Vai, nodarbinot valdes locekli uz pilnvarojuma līguma pamata, paralēli ir nepieciešams arī darba līgums? PIemēram šāda situācija: sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes loceklis, kuram pieder ārstniecības iestāde, strādā savā klīnikā gan kā valdes loceklis, gan praktizējošs ārsts. Pienākumi uzņēmumā, spriežot pēc profesijas apraksta, krietni pārsniedz valdes locekļa pienākumus.

Darba un pilnvarojuma tiesisko attiecību pazīmes un to atšķirības

Civiltiesībās tiesiskās attiecības, kurās pastāv elements – darba, uzdevuma izpildīšana –, var nodibināt uz dažādu līgumu, tostarp darba un pilnvarojuma līguma, pamata. Lai arī civiltiesībās ir liela pušu rīcības brīvība noteikt savstarpējās attiecības, tomēr Darba likumā (DL) ar mērķi aizsargāt vājāko pusi – darbinieku – ir noteikts – ja starp darbinieku un darba devēju ir konstatējamas darba tiesiskās attiecības, pusēm ir pienākums noslēgt rakstveida darba līgumu.

Nosakot, vai starp pusēm pastāv darba tiesiskās attiecības, tiek vērtēts šādu iezīmju kopums:

  • darbinieks un darba devējs ir vienojušies par konkrēta darba veikšanu (būtisks ir arī šī darba raksturs un process);
  • puses ir vienojušās par noteiktu darba samaksu;
  • darbinieks ir pakļauts darba devēja darba kārtībai un rīkojumiem;
  • attiecības ir ilgstošas, turpinās, tās nav nodibinātās uz vienu darba izpildījumu.