2021. gadā uzņēmējiem būs pieejams atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā, kā arī jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei programmā “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi”. Kas varēs pieteikties šim atbalstam?

Programmas mērķis ir veicināt augstas vērtības produktu radīšanu un ilgtspējīgu uzņēmēju izaugsmi šādās jomās:  “zaļās” inovācijas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un dzīves kvalitāti atbalstošas tehnoloģijas. Programmas apsaimniekotājs ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), kas sadarbībā ar programmas partneri - Norvēģijas karalistes valsts institūciju “Innovation Norway” - programmu īstenos no 2021. gada.

Kopējais programmas līdzfinansējums ir 14 705 882 eiro, no kuriem Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 15 % apmērā – 2 205 882 eiro, bet Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums 85 % apmērā – 12 500 000eiro. Programmu īstenos līdz 2024. gada aprīlim. Atbalsts tiks sniegts vairākās jomās.

“Zaļās” inovācijas

“Zaļo” inovāciju jomas, kurām iespējams saņemt atbalstu minētās programmas ietvaros ir šādas:

 • enerģijas uzkrāšana un atguve;
 • videi draudzīgu un energoefektīvu materiālu un produktu radīšana;
 • viedā mobilitāte un tīra transportēšana;
 • ūdens resursu vadība;
 • gaisa piesārņojuma samazināšana;
 • atkritumu apsaimniekošana;
 • ražošanas procesu pārpalikumu izmantošana;
 • produktu dzīves cikla paildzināšana;
 • jebkuru citu ar zaļo inovāciju, tehnoloģijām vai procesiem saistītu uzlabojumu veikšana, kas sniedz ieguldījumu ražošanas procesu modernizācijā un ilgtspējā atbilstoši 5.1. apakšpunktā noteiktajam vai enerģijas efektīvai izmantošanai, emisiju samazināšanai un mazāku resursu patēriņam atbilstoši 5.2.apakšpunktā noteiktajam

IKT

Savukārt IKT nozarē atbalstu iespējams saņemt šādās jomās:

 • automatizācijas, robotu, tai skaitā autonomo robotu un sensoru risinājumi;
 • lietu internets, lielie dati, mākoņskaitļošana un jaunas paaudzes mobilo sakaru tehnoloģijas;
 • 3D un 4D drukāšana;
 • mākslīgais intelekts un virtuālā realitāte;
 • jebkuru citu ar IKT produktiem, tehnoloģijām vai procesiem saistītu uzlabojumu veikšana, kas sniedz ieguldījumu digitalizācijā un ilgtspējā.

Dzīves kvalitāti atbalstošas tehnoloģijas

Programmā paredzēts finansējums arī dzīves kvalitāti atbalstošo tehnoloģiju radīšanai šādās jomās:

 • produkti vai tehnoloģijas labākai mājas aprūpei un uzraudzībai, piemēram, risinājumi agrīnās brīdināšanas, veselības stāvokļa attālinātas uzraudzības un veselības stāvokļa izmaiņu noteikšanas jomā, kā arī e-veselības risinājumi vieglākai piekļuvei veselības aprūpei;
 • produkti vai tehnoloģijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
 • produkti vai tehnoloģijas sabiedrības drošības uzlabošanai;
 • sabiedrības aktivitāti, iekļaušanos, mobilitāti un līdzdalību uzlabojošas tehnoloģijas;
 • jebkuri citi jauni labklājības, sociālie, sabiedrību iekļaujošie un veselības aprūpes produkti vai tehnoloģijas.

Jau 2021.gadā!

1.ceturksnis

Kā pirmā aktivitāte, kurai uzsaukums projektu iesniegumu pieņemšanai plānots 2021. gada 1. ceturksnī, ir atklāts konkurss “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā”.

Tajā atbalstīs darbības, kas saistītas ar:

 • jaunu iekārtu;
 • programmatūras;
 • licenču un patentu iegādi zaļo inovāciju un IKT jomā;
 • informācijas un komunikācijas pasākumu nodrošināšanai;
 • pasākumiem, kas saistīti ar jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā, kā arī projekta partnera piesaistei zināšanu pārneses darbību finansēšanai.

Atbalsts tiks sniegts, lai ieviestu ražošanā produktus un tehnoloģijas ar samazinātu ietekmi uz vidi vai IKT jomā. Tie varētu būt produkti, kas nodrošina digitalizāciju vai automatizāciju ražošanas procesā. Projekta rezultātā ir jānodrošina jauna produkta ieviešana ražošanā.

Atbalsts vienam atklāta konkursa projektam ir no 200 000 līdz 600 000 eiro. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte:

 • sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem – 55 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām;
 • vidējiem komersantiem – 45 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Pieejamais kopējais finansējums atklātam konkursam ir 8 495 389,00 eiro.

2. un 3. ceturksnis

Nākamo aktivitāti plānots izsludināt 2021. gada 2. ceturksnī. Tie ir neliela apjoma mērķfinansējumi “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu izstrādē”. 2021. gada 3. ceturksnī tiks izsludināts konkurss neliela apjoma mērķfinansējumiem “Dzīves kvalitāti atbalstošu tehnoloģiju izstrādē”.

Tiks atbalstīti projekti, kas saistīti ar eksperimentālo izstrādi, jauna produkta vai tehnoloģijas prototipa izgatavošanu, komandējuma izmaksām, materiālu iegādi, produkta vai tehnoloģijas testēšanu un sertificēšanu, intelektuālā īpašuma nostiprināšanai, informācijas un komunikācijas pasākumiem, kā arī projekta partnera piesaistei zināšanu pārneses darbību finansēšanai.

Neliela apjoma mērķfinansējumus piešķirs “zaļajām” inovācijām, atbalsta sniegšanai uzņēmumiem jaunu, videi draudzīgu produktu un tehnoloģiju izstrādei, kas tieši vai netieši uzlabo vidi.

Neliela apjoma mērķfinansējumi, kurā galvenā uzmanība pievērsta IKT, sniegs atbalstu uzņēmumiem IKT produktu izstrādei dažādās nozarēs. Šie produkti varētu būt nozīmīgi publiskajam sektoram, piemēram, viedajām pilsētām, transporta sistēmām, ēkām, kā arī uzņēmējdarbībai, izstrādājot nepieciešamo programmatūru un rīkus.

Mērķfinansējumi uzlabos uzņēmumu digitalizāciju un veicinās jaunu IKT produktu izstrādi. Tiks atbalstīta inovāciju kapacitāte Latvijā, izstrādājot jaunus produktus vai viedās ražošanas risinājumus, kas balstīti uz revolucionārām inovācijām (piemēram, lietu internets, liela apjoma dati, 3D un 4D drukāšana, mākslīgais intelekts un datormācīšanās utt.).

Atbalsts tiks sniegts arī uzņēmumiem, kas darbojas dzīves kvalitāti atbalstošu tehnoloģiju jomā. Projekti atbalstīs dažāda veida tehnoloģisku un netehnoloģisku inovāciju izstrādi sabiedrības drošības, ikdienas aktivitāšu, sociālo kontaktu, fizisko aktivitāšu un mobilitātes jomā.

Neliela apjoma mērķfinansējumi nodrošinās agrīnās tehnoloģiju gatavības līmeņa - TRL3 (pabeigts tehnoloģiju gatavības līmenis – koncepcijas eksperimentālā pārbaude: uzsākta izpēte un izstrāde (analītiskie/laboratorijas pētījumi), lai apstiprinātu prognozes par tehnoloģijas komponentēm.) attīstību, lai veicinātu jaunu zaļo inovāciju un IKT produktu un pakalpojumu attīstīšanu un radīšanu.

Atbalsts vienam neliela apjoma mērķfinansējumam ir no 10 000 līdz 130 000 eiro ar atbalsta intensitāti līdz 70%.

Kopējais pieejamais finansējums zaļo un IKT produktu izstrādē ir 1,7 milj. eiro, turpretī neliela apjoma finansējumi dzīves kvalitāti atbalstošo tehnoloģiju izstrādei būs pieejami 1,2 milj. eiro apmērā.

Programmas ietvaros tiks izveidots Tehnoloģiju biznesa centrs. Šo aktivitāti īstenos LIAA kopā ar sadarbības partneriem – Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti. Tehnoloģiju biznesa centrs uzņēmējiem sniegs padziļinātas zināšanas par inovatīvu biznesa ideju attīstīšanu, izmantojot pasaules labākos biznesa apmācību modeļus (Lean Launchpad by Stanford University, Disciplined Entrepreneur by MIT, Innovators’ Practice by Harvard University u.c.), produktu prototipu veidošanu un virzīšanu tirgū. Dalībniekiem par brīvu tiks nodrošinātas augstvērtīgas apmācības, kā arī  produktu un pakalpojumu prototipu izstrādes pakalpojumi ar nozares ekspertu konsultācijām ar līdzfinansējumu 100% apmērā.

Tehnoloģiju biznesa centra darbību plānots uzsākt 2021. gada 3. ceturksnī ar darbības periodu līdz 2024.gada 1. ceturksnim.