Vai ieskenētam čekam ir tāds pats juridiskais spēks, kā oriģinālam? Vai gadījumā, ja čeka oriģinālā informācija ar laiku izdziest un tas tiek iznīcināts, skenēts vai kopēts čeks tiek atzīts par attaisnojuma dokumentu grāmatvedībā?

Atbildes sagatavošanas nolūkam pieņemu, ka lasītājs vaicā par ienākošo čeka dokumentu kā attaisnojuma dokumentu grāmatvedībā.

"Grāmatvedības likuma" 29. pantā paredzēts, ka uzņēmumam ir tiesības papīra formas grāmatvedības dokumentu (oriģinālais dokuments) pārvērst elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē. Elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē pārvērstajam dokumentam ir tāds pats juridiskais spēks kā oriģinālajam dokumentam, un uzņēmumam ir tiesības iznīcināt oriģinālo dokumentu tikai tad, ja uzņēmums attiecībā uz elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē pārvērsto dokumentu ievēro šādus noteikumus:

  • ir nodrošināts oriģinālā dokumenta satura attēlojums un atbilstība šā likuma 28. pantā noteiktajā dokumentu glabāšanas laikā;
  • ir nodrošināta satura lasīšana datora vai citas elektroniskas ierīces ekrānā cilvēklasāmā formātā un, ja nepieciešams, atvasinājuma veidošana papīra formā;
  • pārvērstais dokuments tiek aizsargāts pret izmaiņām vai iznīcināšanu;
  • pārvēršanas process, kā arī oriģinālā dokumenta iznīcināšanas process tiek dokumentēts uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā.

Arī "Pievienotās vērtības nodokļa likuma" 133. panta 2.1 daļā noteikts, ka nodokļa maksātājs ir tiesīgs papīra formā izrakstīto un saņemto nodokļa rēķinu pārvērst un glabāt elektroniskā formā atbilstoši grāmatvedību regulējošu normatīvo aktu prasībām.

Līdz ar to uzņēmums ienākošo čeku kā grāmatvedības attaisnojuma dokumentu drīkst pārvērst (piemēram, skenēt) elektroniskā formā, lai glabātu elektroniskajā vidē, un iznīcināt oriģinālo čeku, pieņemot, ka tiek izpildīti iepriekš minētie nosacījumi.