Tiek saņemts elektroniskais dokuments XML formātā, kas tiek ielasīts grāmatvedības programmā. Valsts ieņēmumu dienests (VID) lūdz atsūtīt darījuma apliecinošu dokumentu. Vai VID ir jānosūta šī darījuma dokuments XML formātā?

Grāmatvedību kārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances datumā, tā darbības rezultātiem, naudas plūsmu noteiktā laikposmā, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei. Atbilstoši Grāmatvedības likuma (GL) 6.panta 2. un 4.daļai grāmatvedības sniegtajai informācijai jābūt patiesai, salīdzināmai, savlaicīgai, nozīmīgai, saprotamai un pilnīgai. Savukārt GL 8.panta 1.daļa nosaka, ka grāmatvedības reģistros izdara ierakstus, kas pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem. GL 11.panta 1.daļā ir noteikts, ka attaisnojuma dokuments ir dokuments, kas apliecina uzņēmuma saimnieciskā darījuma esību un kur ietverti attiecīgi dokumenta rekvizīti un informācija par saimniecisko darījumu.

Veidu, kādā tiek nodrošināts nodokļa rēķina izcelsmes autentiskums (nodokļa rēķina izsniedzēja identitātes apliecinājums), nemainīgs saturs un salasāmība, nosaka pats nodokļa maksātājs, garantējot darījumu izsekojamību, saistot savā starpā nodokļa rēķinu un veikto darījumu, ko nosaka Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125.panta 4.daļa. Par nodokļa rēķinu elektroniskā formā uzskata nodokļa rēķinu, kas ir izsniegts un saņemts jebkādā elektroniskā veidā, ievērojot noteiktos nosacījumus par nodokļa rēķina nosūtīšanu elektroniski.

Taču XML (eXtensible Markup Language) jeb paplašināmā iezīmēšanas valoda ir datorvaloda, kas paredzēta teksta un ar to saistītas informācijas pierakstam noteiktā formā. Ar tekstu saistītā informācija (metadati), piemēram, teksta struktūra vai tā parādīšanas veids, tiek kodēta ar īpašām iezīmēm.

GL noteikts – ja grāmatvedību kārto elektroniski, izmantojot grāmatvedības datorprogrammu vai grāmatvedības informācijas datorsistēmu programmatūru, tad grāmatvedības dokumentus datora vai citas elektroniskas ierīces ekrānā attēlo cilvēklasāmā formātā un nodrošina iespēju veidot šo dokumentu atvasinājumus papīra formā (izdrukas). Cilvēklasāms formāts ir elektronisks datu attēlošanas veids, ko fiziskā persona var izmantot kā informāciju bez jebkādas papildu apstrādes.

Ņemot vērā, ka XML formāta dokuments nav uzskatāms par darījumu apliecinošu dokumentu GL izpratnē, VID nepieciešams iesniegt darījumu pamatojošus dokumentus, kur ir iekļauti visi normatīvajos aktos noteiktie rekvizīti, kas ļauj pārliecināties par darījuma faktisko norisi. Tādējādi, vērtējot deklarācijās un pārskatos uzrādītos darījumus, VID jāņem vērā arī šo darījumu ekonomiskais saturs, būtība un jāgūst pierādījumi par dokumentos norādīto darījumu atbilstību faktiskajiem apstākļiem.

Ja uzņēmums saņēmis no sadarbības partnera attaisnojuma dokumentu XML formātā, tad iesniegšanai VID jānodrošina iespēja izveidot dokumenta izdruku cilvēklasāmā formātā. Dokumenta atvasinājumu var izveidot pats uzņēmums vai arī tā sadarbības partneris.