Lai veicinātu attālinātu saziņu ar valsts un pašvaldību iestādēm un dažādu pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmējiem ir pieejams drošs elektroniskais paraksts, ko var izmantot arī darījumos starp juridiskām un privātpersonām. Šajā rakstā apkoposim pamatinformāciju, kas pieejama par drošu elektronisko parakstu portālā "Latvija.lv".

Kas ir drošs elektroniskais paraksts?

Drošs elektroniskais paraksts ir pašrocīgs paraksts elektroniskiem dokumentiem. Ar to parakstītam dokumentam ir tāds pats juridisks spēks kā ar roku parakstītam papīra formāta dokumentam. 

Jāņem vērā, ka Elektroniski parakstītam dokumentam juridisks spēks ir tikai elektroniskā, neizdrukātā veidā. Vienu dokumentu var parakstīt vairākas personas, tāpēc to var ērti izmantot, piemēram, parakstot līgumus.

Pienākums atzīt Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu drošos elektroniskos parakstus kā līdzvērtīgus pašrocīgam parakstam ir nostiprināts tiesību aktos (Elektronisko dokumentu likumā un Eiropas Parlamenta un Padomes regulā (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū). Saskaņā ar regulas 25. panta 3. punktu vienā dalībvalstī par kvalificētu atzītu elektronisko parakstu, atzīst kā kvalificētu visās citās dalībvalstīs.

E-paraksta iegūšana

Latvijā drošs elektroniskais paraksts ir pieejams, izmantojot vairākus rīkus (neatkarīgi no droša elektroniskā paraksta veida, kādu izmantojat, rezultāts būs vienāds – elektroniski parakstīts dokuments ar juridisku spēku).

Ikvienai Iedzīvotāju reģistrā reģistrētai privātpersonai, kas sasniegusi 14 gadu vecumu, ir pieejami vairāki droša elektroniskā paraksta veidi:

 • drošs elektroniskais paraksts personas apliecībā (eID kartē);
 • mobilā lietotne "eParaksts mobile";
 • mobilā lietotne dokumentu parakstīšanai – "eParakstsLV";
 • mobilā lietotne – "SmartID".

Lai parakstītu dokumentus ar SmartID, ir jāizvēlas platforma Dokobit (bezmaksas iespējams parakstīt piecus dokumentus mēnesī).

Vairāk informācijas par šo lietotņu iegūšanu var izlasīt portālā "Latvija.lv" sadaļā " Dokumentu parakstīšana un droša identitātes apliecināšana elektroniskā vidē".

Juridiskas personas var izmantot droša elektroniskā paraksta rīkus, tāpat kā fiziskas personas. Tomēr ir radīts arī produkts eParaksts karte tieši uzņēmējiem, kuri savā ikdienā izmanto elektroniskus dokumentus bieži un lielākā apjomā.

eParaksts karte ir juridiskām personām pieejams droša elektroniskā paraksta nesējs, kas nodrošina gan dokumentu parakstīšanu, gan personas identitātes apliecināšanu digitālajā vidē.

Papildus eParaksts kartei juridiska persona var izmantot arī eZīmogu:

 • eZīmogs ir uzņēmuma vai iestādes dokumentam pievienots paraksts. Ar eZīmogu uzņēmums vai iestāde var apliecināt izziņas, izrakstus no informācijas sistēmām, reģistriem, sertifikātus, apliecības un citus dokumentus par jau notikušiem faktiem. Tas neaizstāj uzņēmuma vai iestādes pārstāvja parakstu;
 • eZīmogs+ funkcijas ir tādas pašas kā eZīmogam, tas pieejams viedkartē (eParaksts kartē).

E-zīmoga pakalpojumus Latvijā nodrošina arī "Dokobit". "Dokobit" piedāvā iespēju uzņēmumiem to integrēt savās sistēmās.

No 2019. gada 1. janvāra eID kartē ir iekļauts neierobežots bezmaksas e-parakstīšanas reižu skaits, un tā izmantošana ir bez maksas. Lietotnes "eParaksts mobile" un "eParakstsLV" ir lejupielādējamas un lietojamas bez maksas.

Drošs elektroniskais paraksts fiziskai personai atšķiras no elektroniskā paraksta juridiskai personai

Vienalga, vai drošam elektroniskam parakstam piesakās fiziska vai juridiska persona, tas paredzēts lietošanai konkrētai personai, un to saņem konkrēta persona uz sava vārda.

Tiesības parakstīt uzņēmuma dokumentus elektroniski uzņēmuma pārstāvjiem ir uz tā paša juridiskā pamata kā tiesības parakstīt papīra dokumentus.

Drošs elektroniskais paraksts ir redzams uz elektroniski parakstītā dokumenta

Elektroniski parakstīta dokumenta saturs un izskats pēc parakstīšanas neizmainās – dokumenta saturā tas nav redzams. Drošs elektroniskais paraksts ir kā aizsargājoša čaula, apvalks jebkuram parakstītajam dokumentam, kas apliecina, ka kopš parakstīšanas brīža dokumenta saturā nav veiktas izmaiņas.

Elektroniski parakstīt var jebkura formāta dokumentus, turklāt izvēlēties, kādā formātā tos parakstīt:

 • eDoc;
 • PDF;
 • ASIC-E (vienotais ES standarts).

eDoc ir Latvijā pieņemts elektroniski parakstītu dokumentu standarts. Tāpat eDoc formātu izvēlas, kad ir nepieciešams parakstīt vairāku dokumentu komplektu vai arī jāparaksta ne tikai teksta dokumenti, bet arī citu formātu datnes, piemēram, attēli, video vai audio faili.

__________________________________________________________________________

Vienā dalībvalstī par kvalificētu atzītu elektronisko parakstu atzīst kā kvalificētu visās citās dalībvalstīs

__________________________________________________________________________

ASIC-E formātu izvēlas tad, ja parakstāmais dokuments tiek adresēts citas ES dalībvalsts iedzīvotājam vai organizācijai.

Valsts un pašvaldību iestādes nepieņem elektroniski parakstītus dokumentus

Visām valsts un pašvaldību iestādēm ir pienākums pieņemt elektroniskos dokumentus no fiziskām un juridiskām personām jau kopš 2004. gada 1. janvāra.
eParaksta izsniedzējs Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) vai citas iestādes redz parakstāmā dokumenta saturu.

Saturam piekļūt nav iespējams, jo drošības prasības novērš jebkādu iespēju piekļūt parakstāmajiem datiem. LVRTC var ietekmēt tikai loģisko soļu darbības secību, nevis saturu, ko pievienojusi kāda trešā puse. Tieši tāpat LVRTC nevar atjaunot kādu nozudušu dokumentu vai PIN kodu.

LVRTC uzglabā pie sevis elektroniski parakstītos un nosūtītos dokumentus

Parakstītais dokuments nevienā brīdī nenonāk LVRTC rīcībā. Parakstot dokumentu ar eParaksts mobile, eID karti vai eParaksts karti dokuments tīmekļa vietnē "www.eparaksts.lv" tiek uzglabāts 24 stundas un pēc tam tiek dzēsts.

Dokumentu ar drošu elektronisko parakstu nevar izlasīt citi

Dokumentu parakstīšana ar drošu elektronisko parakstu nav šifrēšana. Jebkura persona, kuras rīcībā nonācis droši elektroniski parakstīts, bet nešifrēts dokuments, var to atvērt. 

Atvērt e-dokumentu iespējams trijos veidos:

 1. izmantojot portāla "www.eparaksts.lv" funkcionalitāti „Pārbaudīt vai parakstīt”;
 2. lejupielādējot datorā bezmaksas speciālu programmu "eParakstītājs3.0";
 3. izmantojot mobilo lietotni "eParakstsLV".

Parakstītie dokumenti kļūst nederīgi pēc droša elektroniskā paraksta derīguma termiņa beigām

Svarīgi, lai paraksts būtu derīgs dokumenta parakstīšanas brīdī. Beidzoties izsniegtā, droša elektroniskā paraksta derīguma termiņam, parakstītais dokuments nezaudē savu juridisko spēku. Tātad, pēc derīguma termiņa beigām vairs nevarēsiet parakstīt jaunu dokumentu, bet esošie, parakstītie dokumenti saglabās juridisko spēku, tāpat kā, ja tie būtu parakstīti ar roku.