Preču tirdzniecības ierobežojumu dēļ pēdējā pusotra gada laikā aktualizējusies e-komercija, distances preču tirdzniecība un bezkontakta piegāde, kā arī sūtījumu izsniegšana, izmantojot pakomātus.

Juridiskie aspekti

Latvijā spēkā esošais Civillikums (CL) pieņemts 1937. gadā, taču kopā ar 2000. gadā pieņemto Komerclikumu (KL), kas piemērojams komersantiem un komercdarījumiem, tas ir pietiekami mūsdienīgs un pilnībā ietver nepieciešamo regulējumu darījumu slēgšanai minētajā veidā.

Atbilstoši CL 1428. pantam darījuma puses var izteikt savu gribu ne tikai ar vārdiem, mutiski, rakstiski vai ar zīmēm, kam ir vārdu nozīme, bet arī konkludenti, t.i., veicot darbību, no kuras var droši izsecināt noteiktas šīs darbības izdarītāja gribas esamību, piemēram, veicot samaksu par precēm veikalā vai iegādājoties degvielu, ievietojot bankas karti degvielas uzpildes automātā un ievadot bankas kartes PIN kodu, tādējādi pirms vai pēc degvielas uzpildes norēķinoties par iegādāto preci.

CL Saistību daļas 13. nodaļas "Prasījumi no atsavinājuma līgumiem" 4. apakšnodaļā “Piegādes līgums” regulēta preču piegāde starp personām, kas nav komersanti, paredzot, ka piegādātājam nav tiesību atteikties no piegādes pat tad, ja to apgrūtina vēlāk iestājušies apstākļi, papildus nosakot, ka tad, kad piegādātājs piegādājis pieprasīto lietu, līdzēju tiesiskās attiecības apspriežamas atbilstoši pirkuma līguma noteikumiem (CL 2108.-2109. pants).

Savukārt KL XXI sadaļas “Atsevišķi komercdarījumu veidu īpašie noteikumi” 1. nodaļā “Komerciālā pirkuma līgums”, kurā regulēti arī piegādes līgumi, kuru priekšmets ir prece, pieļauts komercdarījumos (tostarp vienpusējā komercdarījumā) preču pirkuma gadījumā veikt preču piegādi. Jāņem vērā, ka pircējam ir pienākums pārbaudīt preci un paziņot par tās trūkumiem iespējami īsā laikā pēc preces saņemšanas, jo pretējā gadījumā zūd tiesības prasīt atcelt pirkuma līgumu vai samazināt preces cenu (KL 411. pants, CL 1620. panta 2. daļa).

Saskaņā ar KL 408. pantu, ja pircējs, pieļaujot nokavējumu, nepieņem preci, pārdevējs (vai pārdevēja vārdā piegādātājs) ir tiesīgs, iepriekš par to paziņojot pircējam, uz pircēja rēķina un riska par samērīgu samaksu nodot preci glabājumā noliktavā vai citā drošā vietā, pārdot preci par brīvu cenu, kas nav mazāka par nolīgto pirkuma maksu, vai uz pircēja rēķina pārdot preci labprātīgā publiskā izsolē ar zvērināta tiesu izpildītāja starpniecību. Tāpat termiņpirkuma gadījumā, piegādājot preces adresātam, preču piegādē iesaistītajām pusēm jāievēro līgumā noteiktie termiņi (KL 410. pants). Tomēr jāņem vērā, ka atsevišķos normatīvajos aktos preču piegādei noteiktas īpašas prasības.

Grāmatvedības aspekti

Grāmatvedības organizācijas regulējumā noteiktas īpašas prasības gan darījuma formai, gan saistību izpildes pieņemšanu apliecinošiem dokumentiem. Saskaņā ar Grāmatvedības likuma 3.- 5. pantu uzņēmumiem, tostarp, preču piegādes pakalpojumu sniedzējiem un preču tirgotājiem, kā arī uzņēmumiem, kas izmanto šos pakalpojumus un saņem preču piegādes sūtījumus, ir pienākums kārtot grāmatvedību.

Likums piemērojams komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām, biedrībām un nodibinājumiem, politiskajām organizācijām (partijām) un to apvienībām, reliģiskajām organizācijām, arodbiedrībām, iestādēm, kas finansētas no valsts vai pašvaldību budžetiem, valsts vai pašvaldību aģentūrām, citām juridiskām un fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību, nosakot prasības uzņēmumu sagatavotajiem dokumentiem.

Lai nodrošinātu grāmatvedības prasību izpildi preču piegādes apliecinājumos, preču piegādes dokumentā jābūt noteiktiem rekvizītiem, t.i., preču nosūtītāja vai izsniedzēja nosaukumam un reģistrācijas numuram vai vārdam, uzvārdam un personas kodam, preču izsniegšanas vietas adresei, dokumenta veida nosaukumam, dokumenta reģistrācijas datumam un numuram, preču saņēmēja nosaukumam, reģistrācijas numuram vai vārdam, uzvārdam un personas kodam.

Jāņem vērā arī likuma 8. panta 1. daļā noteiktās prasības, proti, grāmatvedības reģistros izdara ierakstus, kas pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem, savukārt šādos dokumentos jābūt arī darījuma pušu parakstiem. Ja normatīvajos aktos noteikta prasība glabāt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu, šī prasība elektroniskam dokumentam ir izpildīta, ja tas atbilst Elektronisko dokumentu likuma 3. panta 2. un 3. daļas prasībām, t.i., dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu jeb e-parakstu un satur laika zīmogu.

Papildus saskaņā ar jaunajiem Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” ,kas aizstāja MK noteikumus Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, paredzēts, ka preču izsniegšanas vietā piegādes dokumentācijā jābūt preču nosūtītāja parakstam, savukārt preču saņemšanas vietā – preču saņēmēja parakstam (noteikumu 41. punkts).

Izņēmumi, kad dokumentu var neparakstīt ar roku

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 877 42. punktu, preču piegādes dokumentu var neparakstīt, ja tas sagatavots elektroniski un darījuma puses, t.i., preču nosūtītājs un saņēmējs, to apliecinājušas kārtībā, kāda noteikta preču nosūtītāja un preču saņēmēja noslēgtajā līgumā par elektronisko datu apmaiņu un tās formātu.

Tāpat atkāpes no MK noteikumos Nr. 877 paredzētajām prasībām par preču piegādes apliecinājuma saņemšanu iekļautas 45.- 47. punktā, nosakot, ka lauksaimniecības produkcijas ražotāji preču piegādes dokumentu var nesagatavot par preču izsniegšanu citai uzņēmuma struktūrvienībai vai atbildīgajai personai, vai vietai, kur saskaņā ar uzņēmuma vadītāja noteikto kārtību veic preču glabāšanu un uzskaiti; ja preču pārvietošana starptautiskajos vai iekšzemes darījumos notiek, pamatojoties uz starptautiskajiem vai iekšzemes pārvadājumu dokumentiem, kas noformēti atbilstoši attiecīgiem likumiem vai konvencijām; ja samaksu par preci un arī tās saņemšanu apliecina kases čeks.

Līdz ar to darījuma pusēm pieļaujams vienoties, kādā veidā pieņemt preču piegādes, tostarp par preču pieņemšanas dokumentu parakstīšanu ar droša e-paraksta palīdzību, kā arī apmainoties ar e-pastiem.

Covid-19 laika “atlaides”

Ņemot vērā Covid -19 izplatību un Latvijā noteiktos vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus, atbilstoši ar MK noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” valstī pasludinātās ārkārtējās situācijas laikā saskaņā ar MK rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”( kas bija spēkā līdz 2022. gada 1. martam ) 5.36. apakšpunktu papildus bija noteikta iespēja sūtījuma piegādes un nodošanas procesam saņemot ierakstītu vai apdrošinātu pasta sūtījumu, izmantot arī citu apliecinājuma veidu, nevis tikai pašrocīgu parakstu papīra dokumentos vai paraksta attēla iegūšanu aparāta sensorā. Minētais rīkojums, beidzoties valstī izsludinātajam ārkārtas stāvoklim, zaudējis spēku, tādējādi, šāda agrākā prasība par paraksta saņemšanu, saņemot sūtījumus pie pasta pakalpojumu sniedzējiem, saglabājas, vienlaikus esot arī iespējai šādu sūtījumu saņemt pasta komersanta norādītajā iekārtā, ievadot tajā pasta komersanta piešķirto autorizācijas kodu.

Papildus jānorāda, ka atbilstoši Covid-19 izplatības laikā pieņemtajiem Alkoholisko dzērienu aprites likuma grozījumiem alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība, izņemot beznodokļu tirdzniecības veikalus, atļauta arī tīmekļvietnēs vai mobilajās lietotnēs (6.pants). Tādējādi, lai gan agrāk mazumtirdzniecībā nebija iespējams patērētājiem šādas preces tirgot attālināti, šobrīd arī alkoholiskos dzērienus var pārdot, izmantojot bezkontakta metodes. Tomēr, tā kā šādā gadījumā komersantam jāpārliecinās ne tikai par pircēja identitāti un vecumu, bet arī jānodrošina personas, kam izsniegti piegādātie alkoholiskie dzērieni, identitātes un vecuma pārbaude, jāizmanto kvalificēti paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļi (piemēram, saņemot preces attālināti, preču saņēmējam jāautorizējas ar bankas identifikāciju, e-parakstu, identifikācijas jeb iD karti u.c. līdzekļiem). Minētais regulējums saglabājis spēku arī pēc ārkārtas stāvokļa beigām.

Secinājumi

Bezkontakta preču piegādes iespējams tiesiski noregulēt saskaņā ar CL un KLKL paredzēts, ka piegādes līguma gadījumā pēc preču piegādes piemērojami pirkuma līguma noteikumi, savukārt preču piegādei piemērojams pirkuma līguma regulējums, tostarp pircēja pienākums pārbaudīt preci un paziņot par tās trūkumiem iespējami īsā laikā pēc preces saņemšanas, u. tml.

Darījuma pusēm iespējams vienoties, kādā veidā pieņemt preču piegādes, tostarp, paredzēt preču pieņemšanas dokumentus parakstīt ar drošu e-parakstu ar laika zīmogu, tomēr vienlaikus jāievēro īpašas prasības noteiktu preču (piemēram, akcīzes preču – alkohola un cigarešu) tirdzniecības un piegādes kārtībai.

Covid-19 radītās ārkārtējās situācijas laikā ierakstītu vai apdrošinātu pasta sūtījumu saņemšanai bija noteikta papildu iespēja kā apliecinājumu sūtījuma piegādes un nodošanas procesam izmantot arī citu apliecinājuma veidu, nevis tikai pašrocīgu parakstu papīra dokumentos vai paraksta attēla iegūšanu aparāta sensorā. Šobrīd minētais regulējums, beidzoties ārkārtas stāvoklim, ir zaudējis spēku, vienlaikus saglabājoties iespējai šādu sūtījumu saņemt pasta pakalpojumu sniedzēja iekārtā, ievadot pasta komersanta piešķirto autorizācijas kodu.